Regulamin dla uczestników zajęć 4-15 lat

Regulamin Szkoły Tańca Dancefloor dla grup dziecięcych i młodzieżowych(4-15 lat)

I. Postanowienia Ogólne

 1. Szkoła Tańca Dancefloor prowadzona jest w ramach działalności wpisanej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej z siedzibą w Krakowie ul.Racławicka 60.
 2. Wszelkie dane, oferta, cennik jak i niniejszy regulamin zamieszczone są na stronie www.szkoladancefloor.pl;
 3. Szkoła Tańca Dancefloor prowadzona jest w Krakowie pod adresem: Kraków 30-017, ul. Racławicka 60 (Budynek Centrum Wspinaczkowego Forteca),

II. Uczestnicy

 1. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach za pisemną zgodą ich prawnych opiekunów.
 2. Za pisemną zgodę uznaje się przesłanie formularza zapisu w drodze elektronicznej jak też wypełnienie pisemnego zobowiązania.
 3. Uczestnicy uczestniczą w zajęciach w grupach utworzonych zgodnie z danym wiekiem oraz rodzajem tańca.

III. Zapisy

 1. Zapisu na zajęcia można dokonać w następujący sposób:
  • a. osobiście w miejscu prowadzenia zajęć w Krakowie;
  • b. za pośrednictwem formularza zgłoszenia umieszczonego na stronie internetowej www.szkoladancefloor.pl;
  • c. w drodze dokonania zgłoszenia za pośrednictwem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. Każdy uczestnik ma prawo korzystać z wybranych przez siebie zajęciach według własnych zainteresowań, potrzeb i umiejętności.
 3. Zajęcia dla dzieci i młodzieży są dostępne według odrębnych zasad (po wypełnieniu i podpisaniu zobowiązania).
 4. Zapisy na zajęcia odbywają się na każdy rok szkolny oddzielnie. Każdy z uczestników winien jest co roku dokonywać zapisów wybierając rodzaj zajęć.
 5. Liczba miejsc w danej grupie jest ograniczona. Pierwszeństwo wpisów mają uczestnicy z lat poprzednich. W przypadkach dużej ilości chętnych na dany kurs możliwe jest utworzenie kliku grup.

IV. Opłaty

 1. Wysokość opłat za kursy organizowane przez Szkołę Tańca Dancefloor reguluje cennik dostępny na stronie internetowej www.szkoladancefloor.pl w zakładce Cennik. Rodzaje opłat za zajęcia zależą od wybranego kursu.
 2. Opłaty można uiszczać w formie opłat abonamentowych uiszczanych miesięcznie lub za semestr.
 3. Opłaty abonamentowe miesięczne na leży uiścić na pierwszych zajęciach każdego miesiąca nie później niż do 7 dnia danego miesiąca.
 4. Opłaty uiszczane być mogą w następujący sposób:
  • a. gotówką na pierwszych zajęciach danego miesiąca w przypadku abonamentu miesięcznego, lub do 7 dnia każdego miesiąca;
  • b. przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao 84 1240 1444 1111 0010 2395 8705 do 7 dnia każdego miesiąca lub do dnia 30 września i 1 marca. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika, dzień i godzinę odbywania zajęć plus nazwę zajęć.
 5. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty dokonanej gotówką jest przekazanie karnetu, na którym uwidocznione jest imię i nazwisko uczestnika zajęć oraz miesiąc lub półrocze, za które opłata jest uiszczona. Karnet ten jest karnetem imiennym i nie podlega przekazaniu osobom trzecim. Okazanie karnetu upoważnia do uczestniczenia w zajęciach.
 6. Opłata za zajęcia jest stała w danym roku szkolnym i niezależna od obecności. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy nieobecność jest spowodowana dłuższą, przekraczającą miesiąc chorobą lub innym wydarzeniem losowym jest możliwość ubiegania się o obniżenie opłaty w kolejnym miesiącu po potrąceniu przez Szkołę Tańca Dancefloor rzeczywistych kosztów. Informacje o dłuższej nieobecności winny być przekazane w drodze mailowej, telefonicznie lub za pomocą wiadomości sms.
 7. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych zajęć tanecznych w kwocie jaką reguluje cennik.
 8. Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć osobom trzecim.

V. Uczestnictwo w zajęciach

 1. Szkoła Tańca Dancefloor zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem obowiązującym w danym semestrze.
 2. Zajęcia odbywają się w godzinach wskazanych w grafiku. W szczególnych przypadkach Szkoła Tańca Dancefloor zastrzega sobie prawo przeniesienia dnia i godziny zajęć. O dokonaniu jakiejkolwiek zmiany uczestnicy zostaną powiadomieni.
 3. Uczestnikami zajęć są osoby, które uiściły opłatę za zajęcia.
 4. Za zachowanie uczestnika, które innym uczestnikom przeszkadza w zajęciach instruktor ma prawo wyprosić uczestnika z sali i szkoły.
 5. Korzystanie z aparatów i kamer oraz innych środków utrwalających obraz i dźwięk na terenie Szkoły bez zgody instruktorów i właściciela Szkoły, jest zabronione.
 6. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia sali (w tym luster) ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to ich prawni opiekunowie.
 7. Szkoła Tańca Dancefloor nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Uczestników poza godzinami kursów. Prawni opiekunowie biorą odpowiedzialność za dojście uczestnika na zajęcia i powrót do domu. Mają również obowiązek niezwłocznego informowania instruktorów prowadzących kurs w przypadku wystąpienia medycznych przeciwwskazań do udziału uczestnika w zajęciach.
 8. Uczestnik kursu jest zobowiązany do zakupu kostiumów na pokaz taneczny organizowany przez szkołę, chyba że odpowiednio wcześniej poinformuje, że nie będzie brał w nim udziału ( co najmniej 4 miesiące przed planowaną datą pokazu).
 9. Szkoła zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:
  • a. zapisania się na kurs mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do jego rozpoczęcia;
  • b. zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do jego kontynuacji.
 10. W przypadku rozwiązania grupy, Szkoła Tańca Dancefloor umożliwia przepisanie się do innej grupy, w której są miejsca lub zwraca wpłacone opłaty.
 11. Szkoła Tańca Dancefloor zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach:
  • a. gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;
  • b. braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora;
 12. W przypadku odwołania poszczególnych zajęć zgodnie z punktem 11, Szkoła Tańca Dancefloor daje możliwość odrobienia ich w innym terminie, dokona obniżenia opłaty za następny okres płatności lub zwróci stosunkowo opłatę.

VI. Sposób dokonywania zwrotów

 1. Zwroty wykonywane są na podstawie zasadnego wniosku o zwrot złożonego przez Kursanta oraz dostarczonego przez niego paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 2. Po rozpatrzeniu wniosku i uznanym go zasadnym zwrot wpłaconych opłat może być zrealizowany na dwa sposoby, zgodnie z życzeniem Uczestnika zgłoszonym we wniosku:
  • a. gotówką, w placówce Szkoły Tańca Dancefloor, gdzie odbywały się opłacone zajęcia,
  • b. przelewem na wskazane konto.
 3. Szkoła nie dokonuje zwrotów opłat za zajęcia, jeśli odpowiedzialność za nieobecność lub konieczność rezygnacji z zajęć leży po stronie Uczestnika.

VII. Zasady bezpieczeństwa

 1. Szkoła nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy Szkoły Tańca Dancefloor.
 2. Uczestnik zajęć w Szkole może ubezpieczyć się we własnym zakresie.
 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
 4. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu lub bez obuwia w zależności od rodzaju zajęć i kursu. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo wyprosić Uczestnika z zajęć. Uczestnik po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia.
 5. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy zmieniać również strój, o ile wymaga tego dany styl tańca. Informacje o stosownym obuwiu i stroju udziela instruktor lub recepcja Szkoły Tańca.

VIII. Ochrona danych osobowych oraz prywatności


 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Szkoła Tańca Dancefloor. Uczestnik dokonując zapisów wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Szkołę Tańca Dancefloor dla celów organizacji kursów tańca. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w kursie tańca organizowanym przez Szkołę Tańca Dancefloor Uczestnik, bądź opiekun prawny, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Uczestnika przez Szkołę Tańca .
 2. Szkoła ma prawo do utrwalania podobizny Uczestnika w postaci zdjęć, materiałów audio-video, w tym niepełnoletniego, w celach związanych z przekazywaniem informacji o Szkole, na co Uczestnik opiekun prawny wyrażają zgodę. Szkoła Dancefloor ma prawo do opublikowania tych materiałów na stronie internetowej Szkoły oraz profilu Facebook. Prawa autorskie zarówno majątkowe jak i osobowe do tych materiałów są własnością Szkoły Tańca Dancefloor.

IX. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z kursem tańca lub jego organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać do Szkoły Tańca Dancefloor na wskazany adres, na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia kursu tańca, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.

X. Pozostałe postanowienia

 1. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko Uczestnicy danej grupy i instruktor.
 2. Opiekunowie zainteresowanych uczestnictwem w kursach osób niepełnoletnich, mogą wejść na pierwsze zajęcia w danym semestrze, aby zobaczyć jak wyglądają zajęcia, za uprzednią zgodą recepcji Szkoły Tańca.
 3. Szkoła Dancefloor ma prawo dokonać zmiany w Regulaminie w każdym czasie. W przypadku braku akceptacji zmian do Regulaminu przez Uczestników mają oni prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku wykupienia karnetu półrocznego w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA ZAJĘĆ TANECZNYCH W ROKU 2022/2023

 1. W zajęciach mogą brać udziału osoby/ dzieci, które są zdrowe i pozbawione wszelkich infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Rodzice i opiekunowie nie mogą wchodzić na salę taneczną.
 3. Uczniowie biorący udział w zajęciach muszą obowiązkowo zmieniać obuwie, które ma być czyste i zakupione tylko w celach tanecznych.
 4. Prosimy aby rodzice zawsze starali się odbierać telefon od organizatora zajęć.
 5. W przypadku złego samopoczucia dziecka, rodzic ma obowiązek szybkiego odebrania dziecka z placówki.
 6. Placówka odpowiada za bezpieczeństwo uczestników tylko w trakcie trwania zajęć tanecznych. Za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie korytarzy, terenu wokół studia odpowiadają opiekunowie.
 7. Opłaty miesięczne są stałe.
 8. W razie dłuższej nieobecności ucznia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.